ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας έχει συσταθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2016, ακολουθώντας Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 [2] Περιλαμβάνει ένα ευρύ επιχειρησιακό δίκτυο φορέων και κοινωνικών εταίρων που συμβάλλουν με εισροές στον Μηχανισμό, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούν τις εκροές του. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού έχει την ευθύνη του συντονισμού του δικτύου, της εποπτείας και διαχείρισης του ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος και της παραγωγής αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα του Ιουλίου 2017 του Μηχανισμού, αποτελούν ενδιάμεσα παραδοτέα πριν από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα παραδοτέα του Δεκεμβρίου 2017, και αφορούν (α) την παρουσίαση δεδομένων και (β) την ανάλυση δεδομένων, καθώς και ειδική μελέτη του ΟΑΕΔ για τα χαρακτηριστικά των ανέργων. Για κάθε ενότητα δεδομένων που ακολουθεί υπάρχει συνοπτική περιγραφή των δεδομένων, ενδεικτικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν (ως παράδειγμα χρηστικότητας των δεδομένων) και ηλεκτρονικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα όπου ο χρήστης μπορεί να βρει τα πλήρη δεδομένα της ενότητας. Στα παραδοτέα του Δεκεμβρίου 2017 τα δεδομένα και οι αναλύσεις του Μηχανισμού θα παρουσιαστούν σε τρεις μορφές προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών χρηστών (αναλυτές ή σχεδιαστές πολιτικών, συμβούλους ανέργων ή επαγγελματικού προσανατολισμού, ευρύ κοινό).

Το πρώτο μέρος της Έκθεσης συνίσταται από ένα σύνολο επεξεργασμένων και οπτικοποιημένων δεδομένων για την απασχόληση, την ανεργία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, συγκεντρωμένων από πολλαπλές πηγές και οργανωμένων με τρόπο που διευκολύνει τη μεταξύ τους διασταύρωση, επεξεργασία και ανάλυση ανάλογα με τους στόχους διαφορετικών χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται εκροές (ταμπλό) αναρτημένες στον δικτυακό τόπο του ΕΙΕΑΔ για:

      1.Τη συνολική απασχόληση
ανά επαγγελματική ειδικότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

      2.Τη μισθωτή απασχόληση
ανά επαγγελματική ειδικότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

      3.Τη συνολική ανεργία
ανά προηγούμενο επάγγελμα με δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ και την εγγεγραμμένη ανεργία ανά προηγούμενο κλάδο και προσδοκώμενο επάγγελμα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

     4.Την επιχειρηματικότητα
ανά κλάδο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Το δεύτερο μέρος, συνίσταται από αναλύσεις των ανωτέρω δεδομένων από το ΕΙΕΑΔ για την ανάδειξη των πιο δυναμικών, σταθερών και φθινόντων επαγγελμάτων και κλάδων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και παρουσίαση των επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε επαγγέλματος όπως μισθός, ηλικία, καθεστώς απασχόλησης, προσόντα, κ.α.. Στην παρούσα φάση του μηχανισμού, ο δυναμισμός ενός επαγγέλματος υπολογίζεται ως ο συνδυασμός του απόλυτου μεγέθους της μεταβολής (της απασχόλησης) του επαγγέλματος και της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα [3]. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται ο δυναμισμός των επαγγελμάτων και των κλάδων στο σύνολο της χώρας και σε περιφερειακό επίπεδο με βάση τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.[4]

Το τρίτο μέρος συνίσταται  από ειδική μελέτη που εκπόνησαν στελέχη του ΟΑΕΔ για τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στη βάση των δεδομένων της εγγεγραμμένης ανεργίας την 31η Μαρτίου 2017.

Διάγραμμα 1: Εννοιολογική χαρτογράφηση των ενοτήτων του Μηχανισμού Διάγνωσης.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1.1 Δεδομένα έρευνας εργατικού δυναμικού ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1.1.1    Απασχολούμενοι-Άνεργοι ανά έτος. Περίοδος 2000-2016. Σύνολο Χώρας-Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των απασχολούμενων και των ανέργων ανά έτος από το 2000 έως και το 2016 τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για κάθε περιφέρεια.

Εικόνα 1

Εκροή (ταμπλό) με θέμα την μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων και των ανέργων ανά έτος


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Από το 2000 έως και το 2008 έχουμε μια συνεχή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων και μείωση του αριθμού των ανέργων. Από το 2008 μέχρι και το 2013 οι τάσεις αντιστρέφονται και ο αριθμός των απασχολούμενων βαίνει διαρκώς μειούμενος ενώ ο αριθμός των ανέργων διαρκώς αυξανόμενος. Από το  2014 και μετά διαφαίνεται μια νέα μικρή αντιστροφή της πορείας του αριθμού των ανέργων και των απασχολούμενων που συνεχίζεται το 2015 και το 2016 η οποία όμως απέχει από τα επίπεδα του 2008.

1.1.2    Απασχολούμενοι ανά επαγγελματική ειδικότητα κύριας απασχόλησης. Περίοδος 2011-2016. Σύνολο Χώρας

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των απασχολούμενων ανά έτος από το 2011 έως και το 2016 για οποιαδήποτε επαγγελματική ειδικότητα σε μονοψήφια διψήφια και τριψήφια κωδικοποίηση (επίπεδο ταξινόμησης ISCO-08) που τον ενδιαφέρει καθώς και την απόλυτη μεταβολή των επαγγελματικών ειδικοτήτων σε τριψήφια κωδικοποίηση από το 2013 στο 2016.Παράλληλα, διαλέγοντας ένα επάγγελμα σε μονοψήφια ή διψήφια ανάλυση μπορεί να εντοπίσει τον αριθμό των απασχολούμενων στα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης και να μελετήσει τις μεταβολές του αριθμού των απασχολούμενων από το 2013 έως το 2016.

Εικόνα 2

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τις επαγγελματικές ειδικότητες κύριας απασχόλησης

 

Ενδεικτικά συμπεράσματα


Το επάγγελμα με το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων από το 2011 έως το 2016 είναι οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 1ψήφια ανάλυση, οι Πωλητές σε 2ψήφια ανάλυση και οι Πωλητές σε καταστήματα σε 3ψήφια ανάλυση. 
Τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή από το 2013-2016 παρουσιάζει η ειδικότητα των Καλλιεργητών προσανατολισμένων στην αγορά, ενώ τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή η ειδικότητα των Πωλητών σε καταστήματα.

 
1.1.3   Απασχολούμενοι ανά επαγγελματική ειδικότητα κύριας απασχόλησης σε μονοψήφια, διψήφια και τριψήφια κωδικοποίηση. Περίοδος 2011-2016. Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος αφού επιλέξει στο χάρτη την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει, μπορεί να δει τη μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων ανά έτος για την επαγγελματική ειδικότητα κύριας απασχόλησης σε μονοψήφια, διψήφια και τριψήφια κωδικοποίηση (επίπεδο ταξινόμησης ISCO-08,  καθώς και την απόλυτη μεταβολή από το 2013 στο 2016 για οποιαδήποτε επαγγελματική ειδικότητα σε τριψήφια κωδικοποίηση. Παράλληλα, μπορεί διαλέγοντας ένα επάγγελμα σε μονοψήφια ή διψήφια ανάλυση να εντοπίσει τον αριθμό των απασχολούμενων στα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης και να μελετήσει τις μεταβολές του αριθμού των απασχολούμενων από το 2013 έως το 2016.

Εικόνα 3

 Εκροή (ταμπλό) με θέμα τις επαγγελματικές ειδικότητες κύριας απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Στην Περιφέρεια Αττικής, ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων από 1.519.469 το 2011 μειώθηκε σε 1.340.355 το 2016. Η ειδικότητα με το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων από το 2011 έως το 2016 είναι οι Επαγγελματίες, σε 2ψήφια ανάλυση οι Πωλητές και σε 3ψήφια ανάλυση οι Πωλητές σε καταστήματα. Τη μεγαλύτερη απόλυτη αρνητική μεταβολή από το 2013-2016 παρουσιάζει η ειδικότητα των Γραμματέων διοίκησης και των ειδικευμένων γραμματέων ενώ τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή η ειδικότητα των Υπαλλήλων γενικών καθηκόντων.


1.1.4    Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κύριας απασχόλησης. Περίοδος 2011-2016. Σύνολο Χώρας


Περιγραφή εκροής


Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των απασχολούμενων ανά έτος για οποιοδήποτε κλάδο σε μονοψήφια, διψήφια και τριψήφια κωδικοποίηση (επίπεδο ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ 08) καθώς και την απόλυτη μεταβολή των κλάδων σε τριψήφια κωδικοποίηση από το 2013 έως το 2016. Παράλληλα μπορεί, διαλέγοντας έναν κλάδο σε μονοψήφια ή διψήφια ανάλυση, να εντοπίσει τον αριθμό των απασχολούμενων στα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης και να μελετήσει τις μεταβολές του αριθμού των απασχολούμενων από το 2013 έως το 2016.

 

Εικόνα 4

 Εκροή (ταμπλό) με θέμα τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κύριας απασχόλησης


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Ο 1ψήφιος κλάδος με τους περισσότερους απασχολούμενους για την περίοδο 2011-2016 είναι το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ο αντίστοιχος 2ψήφιος κλάδος είναι το Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ενώ σε 3ψήφια ανάλυση
ο αντίστοιχος κλάδος είναι το Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα.Τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή απασχόλησης για την περίοδο 2013-2016 παρουσιάζει ο κλάδος της Καλλιέργειας μη πολυετών φυτών, ενώ τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή οι Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.


1.1.5    Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κύριας απασχόλησης. Περίοδος 2011-2016.Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος αφού επιλέξει στο χάρτη την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει μπορεί να δει τη μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων ανά έτος για οποιαδήποτε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε μονοψήφια, διψήφια και τριψήφια κωδικοποίηση (επίπεδο ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ 08) και την απόλυτη μεταβολή των κλάδων σε τριψήφια κωδικοποίηση από το 2013 έως το 2016. Παράλληλα, μπορεί διαλέγοντας ένα κλάδο σε μονοψήφια ή διψήφια ανάλυση να εντοπίσει τον αριθμό των απασχολούμενων στα
υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης και να μελετήσει τις μεταβολές του αριθμού των απασχολούμενων από το 2013 έως το 2016.

Εικόνα 5

 Εκροή (ταμπλό) με θέμα τις επαγγελματικές ειδικότητες κύριας απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Στην περιφέρεια Αττικής ο 1ψήφιος κλάδος με τους περισσότερους απασχολούμενους για την περίοδο 2011-2016 είναι το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών, ο αντίστοιχος 2ψήφιος κλάδος είναι το Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, ενώ σε 3ψήφια ανάλυση ο κλάδος Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική για όλα τα εξεταζόμενα έτη πλην το 2015 όπου πρώτος έρχεται ο κλάδος Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα. Τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή απασχόλησης για την περίοδο 2013-2016 παρουσιάζουν οι Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού, ενώ τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή οι Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.


1.1.6    Απασχολούμενοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο. Περίοδος 1986-2016. Σύνολο Χώρας-Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής


Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των απασχολούμενων σε χιλιάδες ανά αναλυτικό εκπαιδευτικό επίπεδο από το 1986 έως και το 2016. Παράλληλα, επιλέγοντας την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει μπορεί να μελετήσει την μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων ανά αναλυτικό εκπαιδευτικό επίπεδο.

 

Εικόνα 6

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τον αριθμό απασχολουμένων ανά αναλυτικό εκπαιδευτικό επίπεδο


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Είναι ορατή μια συνεχής μείωση του αριθμού των εργαζομένων χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Ο αριθμός των εργαζόμενων υψηλού μορφωτικού επιπέδου  παρουσιάζει διαρκή αύξηση μέχρι το 2008 όπου και εμφανίζεται μια μείωση που διαρκεί έως και το 2013 και ακολουθεί αύξηση τα επόμενα έτη.

  

1.2 Δεδομένα Πληροφοριακού Συστήματός ΕΡΓΑΝΗ

1.2.1 Μισθωτή Απασχόληση.Προσλήψεις-Απολύσεις-Ισοζύγια. Σύνολο Χώρας. Περίοδος 1ο 5μηνο 2015-2016-2017

Περιγραφή εκροής


Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των προσλήψεων, των απολύσεων αλλά και το ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου στο ανωτέρω διάστημα τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για κάθε Περιφέρεια (η ταξινόμηση είναι στη βάση του ΣΤΕΠ-92).

Εικόνα 7

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη μισθωτή απασχόληση ανά περιφέρεια

 

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Είναι ορατή μια συνεχής αύξηση του ισοζυγίου μισθωτής απασχόλησης συγκρίνοντας το 1ο 5μηνο των ετών 2015-2017. Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει διαχρονικά τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων και απολύσεων. Συγκρίνοντας, όμως, τα ισοζύγια του 2016 και του 2017 παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μείωση κατά 2876 θέσεις εργασίας. Στις Περιφέρειες της Κρήτης και του Ν. Αιγαίου, συγκρίνοντας τα ισοζύγια του 2016 και του 2017, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 5664 και 7140 θέσεις εργασίας αντίστοιχα.


1.2.2   
Μισθωτή Απασχόληση ανά Δήμο. Προσλήψεις Απολύσεις-Ροή Απασχόλησης. Περίοδος 2ο 3μηνο 2016-2017

Περιγραφή εκροής


Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει ανά δήμο τον αριθμό των προσλήψεων, των απολύσεων, το ισοζύγιο τους αλλά και τη ροή της μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου για το δεύτερο τρίμηνο των ετών 2016 και 2017.

Εικόνα 8

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη μισθωτή απασχόληση ανά δήμο

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Στο Δήμο Αθηναίων, παρόλο που έλαβαν χώρα οι περισσότερες προσλήψεις και απολύσεις την περίοδο 2016β – 2017β, το ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης  του δήμου παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο και στις δύο περιόδους, αλλά με μια βελτίωση του ισοζυγίου κατά 1098 θέσεις εργασίας.Ο Δήμος Ρόδου ακολουθούμενος και από άλλες τουριστικές περιοχές παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση την περίοδο 2016β – 2017β. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Πατρέων και ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου παρουσιάζουν τις υψηλότερες αρνητικές μεταβολές απασχόλησης.

1.2.3    Μισθωτή Απασχόληση.Επαγγελματικές Ειδικότητες. Προσλήψεις Απολύσεις-Ροή Απασχόλησης. Σύνολο Χώρας.Περίοδος 2ο 3μηνο 2016-2017

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των προσλήψεων, των απολύσεων αλλά και το ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου στο ανωτέρω διάστημα για οποιαδήποτε επαγγελματική ειδικότητα τον ενδιαφέρει, στην αναλυτικότερη δυνατή κωδικοποίηση (επίπεδο ταξινόμησης ΣΤΕΠ 92), για την περίοδο 2016β-2017β.

 

Εικόνα 9

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη μισθωτή απασχόληση ανά επαγγελματική ειδικότητα

Ενδεικτικά συμπεράσματα


Οι περισσότερες προσλήψεις για το 2016β και το 2017β έγιναν στην ειδικότητα των Σερβιτόρων, γενικά και βοηθών σερβιτόρων, ενώ οι περισσότερες απολύσεις στους Λοιπούς υπαλλήλους γραφείων για το 2016β και στους Σερβιτόρους, γενικά και βοηθούς σερβιτόρων για το 2017β. Η ανάλυση του ισοζυγίου προσλήψεων-απολύσεων για το 2016β και το 2017β καταδεικνύει ότι στην ειδικότητα των Σερβιτόρων, γενικά και βοηθών σερβιτόρων δημιουργήθηκαν οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας.

 

 

1.2.4 Μισθωτή Απασχόληση. Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας. Προσλήψεις – Απολύσεις -Ισοζύγιο. Σύνολο Χώρας. Περίοδος 1ο 5μηνο 2015-2016-2017

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των προσλήψεων, των απολύσεων αλλά και το ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου για οποιαδήποτε κλάδο (επίπεδο ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ 08) τον ενδιαφέρει, για το πρώτο πεντάμηνο του 2015-2016-2017 στο σύνολο της χώρας.

Εικόνα 10

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη μισθωτή απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Το πρώτο 5μηνο των ετών 2015, 2016, 2017 τις περισσότερες προσλήψεις παρουσιάζει ο κλάδος των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης αυξανόμενες ανά έτος. Σχετικά με το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων για τα έτη 2015, 2016, 2017 προκύπτει ότι τις περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργεί ο κλάδος των Καταλυμάτων, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο κλάδος της Εκπαίδευσης για τα έτη 2015-2016 και για το 2017 οι Δραστηριότητες απασχόλησης.

1.2.5 Μισθωτή Απασχόληση. Επαγγελματικές Ειδικότητες. Ισοζύγιο – Ροή Απασχόλησης. Περιφέρειες. Περίοδος2ο 3μηνο 2015-2016

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει το ισοζύγιο των περιόδων 2015β και 2016β, αλλά και τη ροή της μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου στο ανωτέρω διάστημα για οποιαδήποτε επαγγελματική ειδικότητα στην περιφέρεια που τον ενδιαφέρει ή εναλλακτικά να επιλέξει την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει και να δει τις προσλήψεις, τις απολύσεις και το ισοζύγιο για το σύνολο των ειδικοτήτων.

Εικόνα 11

Εκροή (ταμπλό) τη μισθωτή απασχόληση ανά επαγγελματική ειδικότητα ανά περιφέρεια

 

Ενδεικτικά συμπεράσματα


Η 2ψήφια επαγγελματική ειδικότητα η οποία παρουσιάζει τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια τις περιόδους 2015β και 2016β και την υψηλότερη ροή απασχόλησης είναι οι Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών στο σύνολο της χώρας. Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει μια διαφοροποιημένη εικόνα αφού στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας η επαγγελματική ειδικότητα των Απασχολούμενων στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών εμφανίζει αρνητική ροή απασχόλησης. Στον αντίποδα,βρίσκεται η ειδικότητα των Εκπαιδευτικών όπου παρουσιάζει την υψηλότερη αρνητική ροή απασχόλησης τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στις περισσότερες περιφέρειες.


1.2.6
Μισθωτή Απασχόληση. Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας. Ισοζύγιο – Ροή Απασχόλησης. Περιφέρειες. Περίοδος 1ο 5μηνο 2015-2016-2017

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των προσλήψεων, των απολύσεων αλλά και το ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου για οποιοδήποτε κλάδο στην περιφέρεια που τον ενδιαφέρει για το πρώτο πεντάμηνο των ετών 2015-2016-2017.

Εικόνα 12

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη μισθωτή απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Ο κλάδος των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης παρουσιάζει για όλα τα εξεταζόμενα έτη τις περισσότερες προσλήψεις. Το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων καταδεικνύει ότι ο κλάδος των Καταλυμάτων δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας για τα έτη 2015, 2016, 2017 αυξανόμενες ανά έτος. Αντίστροφα, το μικρότερο αρνητικό ισοζύγιο παρουσιάζει ο κλάδος της Εκπαίδευσης για τα έτη 2015 και 2016 ενώ για το 2017 οι Δραστηριότητες απασχόλησης.

2. ΑΝΕΡΓΙΑ

2.1 Δεδομένα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού ΕΛ.ΣΤΑΤ.

2.1.1 Άνεργοι ανά προηγούμενο επάγγελμα. Περίοδος 2011-2016.Σύνολο Χώρας

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των ανέργων ανά έτος (2011-2016), ανάλογα με την τελευταία τους εργασίας σε μονοψήφια, διψήφια ή και τριψήφια ανάλυση (ταξινόμηση ISCO-08), καθώς και την απόλυτη μεταβολή τους από το 2013 έως το 2016. Παράλληλα, μπορεί διαλέγοντας ένα επάγγελμα σε μονοψήφια ή διψήφια ανάλυση να εντοπίσει τον αριθμό των ανέργων στα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης και να μελετήσει τις μεταβολές του αριθμού των ανέργων από το 2013 έως το 2016.

Εικόνα 13

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη συνολική (στατιστική) ανεργία

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Οι περισσότεροι άνεργοι είναι νέοι (δεν έχουν ξαναδουλέψει), ενώ ακολουθούνται από τους ανέργους που υπήρξαν Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (1ψήφια ανάλυση), Πωλητές (2ψήφια ανάλυση) και Πωλητές σε καταστήματα (3ψήφια ανάλυση). Από το 2011 έως το 2013 καταγράφεται αύξηση των ανέργων, ενώ από το 2013 έως το 2016 μείωση.

2.2. Δεδομένα Εγγεγραμμένης Ανεργίας. ΟΑΕΔ

2.2.1    Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανά προσδοκώμενο επάγγελμα, προηγούμενο κλάδο απασχόλησης, εκπαιδευτικό επίπεδο και ηλικία. Περίοδος 31-5-2017. Σύνολο Χώρας

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των ανέργων και τη μέση διάρκεια ανεργίας ανάλογα με το εάν αναζητούν ή όχι εργασία, ανά αναζητούμενο
επάγγελμα, προηγούμενο κλάδο απασχόλησης, εκπαιδευτικό επίπεδο και ηλικία. Παράλληλα, μπορεί είτε διαλέγοντας ένα προσδοκώμενο επάγγελμα  να εντοπίσει τους κλάδους όπου οι άνεργοι εργάζονταν στο παρελθόν, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τη διασπορά των ηλικιών τους είτε διαλέγοντας τον προηγούμενο κλάδο εργασίας να εντοπίσει τα επαγγέλματα που αναζητούν οι άνεργοι, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τη διασπορά των ηλικιών τους.

Εικόνα 14

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τους εγγεγραμμένους ανέργους

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Οι περισσότεροι άνεργοι (από αυτούς για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα) αναζητούν εργασία ως Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. Είναι κυρίως απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι περισσότεροι είναι γεννημένοι πριν το 1970  με το μεγαλύτερο όγκο να εμφανίζεται σε όσους γεννήθηκαν την περίοδο 1956 έως 1962.

 

2.2.2    Εγγεγραμμένοι άνεργοι και μέση διάρκεια ανεργίας ανά  προσδοκώμενο επάγγελμα και ηλικία. Περίοδος 31-5-2017. Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των ανέργων, τη μέση διάρκεια ανεργίας και την ηλικία των ανέργων ανά αναζητούμενο επάγγελμα σε κάθε περιφέρεια επιλέγοντάς την. Παράλληλα, μπορεί διαλέγοντας μια επαγγελματική ειδικότητα, να δει τη χωρική διασπορά των ανέργων σε περιφερειακό επίπεδο, τον αριθμό τους, τη μέση διάρκεια ανεργίας τους και την ηλικία τους.

Εικόνα 15

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τους ανέργους που αναζητούν δουλειά

 

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Οι περισσότεροι άνεργοι αναζητούν εργασία ως Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικρο-επαγγελματίες, βρίσκονται κυρίως στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν μέση διάρκεια ανεργίας  40 και  43 μήνες αντίστοιχα.


2.2.3   
Εγγεγραμμένοι άνεργοι και μέση διάρκεια ανεργίας ανά προηγούμενο κλάδο και ηλικία. Περίοδος 31-5-2017. Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τον αριθμό των ανέργων και τη μέση διάρκεια ανεργίας και την ηλικία των ανέργων ανά προηγούμενο κλάδο απασχόλησης σε κάθε περιφέρεια επιλέγοντάς την. Παράλληλα, μπορεί διαλέγοντας ένα κλάδο να δει τη χωρική διασπορά των ανέργων σε περιφερειακό επίπεδο, τον αριθμό τους, τη μέση διάρκεια ανεργίας τους και την ηλικία τους.

Εικόνα 16

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τους ανέργους που ο προηγούμενος κλάδος τους ήταν τα Εστιατόρια

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Οι περισσότεροι άνεργοι που προέρχονται από τον κλάδο των Εστιατορίων βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής με μέση διάρκεια ανεργίας τους 10 μήνες. Ο κύριος όγκος των ανέργων από αυτόν τον κλάδο έχει ηλικία 27 έως 51 έτη.

 

3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3.1 Δεδομένα Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Μάρτιος 2017

3.1.1 Κλαδική Διάρθρωση Ενεργής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.Μάρτιος 2017. Σύνολο Χώρας

Περιγραφή εκροής

Στην παρακάτω εκροή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εντοπίσει την κλαδική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας εξετάζοντας τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας σε 2ψήφια ανάλυση (επίπεδο ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ 08).

 

Εικόνα 17

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη κλαδική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Ο 2ψήφιος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας είναι το Λιανικό
εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ακολουθούμενο από το Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών και τις Δραστηριότητες των υπηρεσιών εστίασης.

3.1.2 Κλαδική Διάρθρωση Ενεργής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Μάρτιος 2017. Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εντοπίσει την κλαδική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κάθε περιφέρεια της χώρας επιλέγοντας τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ 08)  που τον ενδιαφέρουν.

 


Εικόνα 18:

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη κλαδική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής του κλάδου του Λιανικού εμπορίου εκτός από εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας (32.84%), ενώ η Αττική το μικρότερο αντίστοιχο ποσοστό (23.25%).


3.1.3
Κλαδική Διάρθρωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Μάρτιος 2017. Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Aττική, Στερεά Ελλάδα. Δήμοι

Περιγραφή εκροής

Στην παρακάτω εκροή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εντοπίσει την κλαδική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους δήμους των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Αττικής επί του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκάστοτε δήμου, επιλέγοντας κάθε φορά τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας (επίπεδο ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ 08) που τον ενδιαφέρουν.

Εικόνα 19

Εκροή (ταμπλό) με θέμα τη κλαδική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά Δήμο (Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κ. Μακεδονίας

Ενδεικτικά συμπεράσματα


Εξετάζοντας τους δήμους των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής με την επιλογή του κλάδου του Χονδρικού εμπορίου, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών προκύπτει ότι ο δήμος Δέλτα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό του Χονδρικού εμπορίου, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών επί του συνόλου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Ακολουθούν οι δήμοι Μεταμόρφωσης, Μοσχάτου–Ταύρου και Ωραιοκάστρου. Αντιστρόφως, το μικρότερο ποσοστό παρουσιάζουν οι δήμοι Σιθωνίας, Σκοπέλου, Κυθήρων, Αλοννήσου και Καρπενησίου.


ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 Δυναμισμός Επαγγελμάτων Περίοδος 2013 – 2016. Σύνολο Χώρας

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να μελετήσει το δυναμισμό των επαγγελματικών ειδικοτήτων (τριψήφια κωδικοποίηση) των ειδικοτήτων για το σύνολο της χώρας. Επιλέγοντας την ταξινόμηση των τιμών ο ενδιαφερόμενος δύναται να εντοπίσει εύκολα την αύξουσα ή φθίνουσα κατάταξη των ειδικοτήτων ως προς το δυναμισμό, την απόλυτη και την ποσοστιαία μεταβολή.[6]

 

Εικόνα 20

Εκροή (ταμπλό) με το δυναμισμό των ειδικοτήτων σε τριψήφια ανάλυση

 

 

Ενδεικτικά συμπεράσματα

Όπως διαφαίνεται στην ανωτέρω εκροή, τον υψηλότερο δυναμισμό παρουσιάζουν κατά σειρά οι Πωλητές σε καταστήματα, οι Σερβιτόροι εν γένει, οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, οι Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών και οι Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου. Από αυτές τις υψηλά δυναμικές ειδικότητες οι Πωλητές σε καταστήματα παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη και αξιολογούνται με 10 στην κλίμακα 1-10, δεύτεροι κατατάσσονται οι Σερβιτόροι εν γένει με βαθμό αξιολόγησης 9, τρίτοι οι Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων με βαθμό 8, ενώ οι άλλες δύο προαναφερθείσες ειδικότητες αξιολογούνται με βαθμό 7.

Στην κατηγορία μέσου δυναμισμού οι ειδικότητες που αξιολογούνται με 6 είναι οι Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι Γραμματείς γενικών καθηκόντων, οι Μάγειροι, οι Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι Εργάτες μεταποίησης και οι Βοηθοί παρασκευής τροφίμων. Τα κυριότερα επαγγέλματα που βαθμολογούνται με 5 οι Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτρο-τεχνολόγων), οι ηλεκτρο-τεχνολόγοι μηχανικοί, οι Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί, οι Άλλοι εκπαιδευτικοί και ακόμη 18 ειδικότητες. Με 4 αξιολογούνται οι Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκησης, οι Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης, οι Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών, οι Διευθυντές άλλων υπηρεσιών και ακόμη 56 επαγγελματικές ειδικότητες.

Στην κατηγορία χαμηλού δυναμισμού εντάσσονται 13 επαγγελματικές ειδικότητες στο σύνολό τους, από τις οποίες οι 11 αξιολογούνται με 3 όπως μεταξύ άλλων οι Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής, οι Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων και οι Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές. Με 2 αξιολογούνται οι Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ενώ με 1 αξιολογείται η ειδικότητα των Καλλιεργητών προσανατολισμένων στην αγορά.

 
1.2
Δυναμισμός Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας. Περίοδος 2013 – 2016. Σύνολο Χώρας

 Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να μελετήσει το δυναμισμό των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τριψήφια κωδικοποίηση) για το σύνολο της χώρας. Επιλέγοντας την ταξινόμηση των τιμών ο ενδιαφερόμενος δύναται να εντοπίσει εύκολα την αύξουσα ή φθίνουσα κατάταξη των κλάδων ως προς το δυναμισμό, την απόλυτη και την ποσοστιαία μεταβολή.[7]

Εικόνα 21

Εκροή (ταμπλό) με το δυναμισμό των κλάδων σε τριψήφια ανάλυση

 
Ενδεικτικά συμπεράσματα

 
Όπως διαφαίνεται στην ανωτέρω εκροή, τον υψηλότερο δυναμισμό παρουσιάζουν οι Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με βαθμό αξιολόγησης 10, ο κλάδος των Πολυετών καλλιεργειών αξιολογείται με 9, το Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα με 8, ενώ με 7 αξιολογούνται οι κλάδοι Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.

Στην κατηγορία μέσου δυναμισμού εντοπίζονται 114 κλάδοι οικονομικής δραστηριότητες με τους 6 από αυτούς να αξιολογούνται με 6, συγκεκριμένα οι κλάδοι Παραγωγής ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, οι Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου, οι Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, οι Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, η Προσχολική εκπαίδευση και οι Αθλητικές δραστηριότητες. Με 5 αξιολογούνται 24 κλάδοι μεταξύ των οποίων ο κλάδος Επεξεργασίας και συντήρησης, ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, Επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών, Κατασκευής ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα και οι Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες. Με 4 αξιολογούνται 84 κλάδοι μεταξύ των οποίων ο Πολλαπλασιασμός των φυτών, η Ζωική παραγωγή, οι Μικτές γεωργό κτηνοτροφικές δραστηριότητες, η Αλιεία, η Υδατοκαλλιέργεια, η Εξόρυξη λιγνίτη, η Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου και άλλοι.

Στην κατηγορία χαμηλού δυναμισμού εντοπίζονται 20 κλάδοι από τους οποίους οι 15 αξιολογούνται με 3 όπως η Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής, Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, η Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων, η Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, η Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων και άλλοι 10 κλάδοι. Με 2 αξιολογούνται κατά σειρά η Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη, οι Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος, το Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα και οι Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. Τέλος, ο κλάδος με το χαμηλότερο δυναμισμό και ο μοναδικός που αξιολογείται με 1 είναι η Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών.

 

 

1.3 Δυναμισμός Επαγγελμάτων. Περίοδος 2013 – 2016. Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος επιλέγοντας την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει δύναται να μελετήσει το δυναμισμό των επαγγελματικών ειδικοτήτων (τριψήφια κωδικοποίηση).

 

Εικόνα 22

Εκροή (ταμπλό) με το δυναμισμό των επαγγελματικών ειδικοτήτων  σε τριψήφια ανάλυση ανά περιφέρεια


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Όπως διαφαίνεται στην ανωτέρω εκροή ο υψηλότερος δυναμισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζεται στους Πωλητές σε καταστήματα και στους Υπαλλήλους γενικών καθηκόντων.

1.4 Δυναμισμός Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας. Περίοδος 2013 – 2016. Περιφέρειες

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή ο ενδιαφερόμενος επιλέγοντας την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει δύναται να μελετήσει το δυναμισμό των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας  (τριψήφια κωδικοποίηση).

Εικόνα 23

Εκροή (ταμπλό) με το δυναμισμό των κλάδων σε τριψήφια ανάλυση ανά περιφέρεια


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Όπως διαφαίνεται στην ανωτέρω εκροή ο υψηλότερος δυναμισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζεται στις Πολυετείς καλλιεργείς και στις Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.

1.5 Δυναμισμός Περιφερειών. Περίοδος 2013 – 2016. Επαγγέλματα

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή ο ενδιαφερόμενος επιλέγοντας το επάγγελμα που τον ενδιαφέρει δύναται να μελετήσει το δυναμισμό των περιφερειών ανά επαγγελματική ειδικότητα (τριψήφια κωδικοποίηση).

Εικόνα 24

Εκροή (ταμπλό) με το δυναμισμό των περιφερειών ανά επαγγελματική ειδικότητα  σε τριψήφια ανάλυση


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Όπως διαφαίνεται στην ανωτέρω εκροή το χαμηλότερο δυναμισμό στο επάγγελμα του Πωλητή σε καταστήματα εμφανίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μέσο δυναμισμό εμφανίζουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας και υψηλό δυναμισμό οι υπόλοιπες περιφέρειες.

1.6 Δυναμισμός Περιφερειών. Περίοδος 2013 – 2016. Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή, ο ενδιαφερόμενος επιλέγοντας την περιφέρεια που τον ενδιαφέρει δύναται να μελετήσει το δυναμισμό των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας  (τριψήφια κωδικοποίηση).

Εικόνα 25

Εκροή (ταμπλό) με το δυναμισμό των κλάδων σε τριψήφια ανάλυση ανά περιφέρεια


Ενδεικτικά συμπεράσματα


Όπως διαφαίνεται στην ανωτέρω εκροή, το χαμηλότερο δυναμισμό στον κλάδο του Λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα εμφανίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσο δυναμισμό εμφανίζουν οι Περιφέρειες Ηπείρου και Αν. Μακεδονίας και Θράκης και υψηλό δυναμισμό οι υπόλοιπες περιφέρειες.

 

1.7 Χαρακτηριστικά Επαγγελματικών Ειδικοτήτων

Στη  συγκεκριμένη βάση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να μελετήσει κάθε μία από τις 108 επαγγελματικές κατηγορίες (σε τριψήφιο επίπεδο ταξινόμησης ISCO-08) για να λάβει πληροφόρηση για τα επιμέρους χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν. Περιέχεται διαγραμματική  πληροφόρηση για κάθε επάγγελμα σε σχέση με τον μέσο όρο όλων των επαγγελμάτων.

Εικόνα 26: Διερευνώμενα Χαρακτηριστικά Επαγγελματικών Ειδικοτήτων

 

 

1.8 Συγκριτικά Χαρακτηριστικά Επαγγελματικών Ειδικοτήτων

Περιγραφή εκροής

Στη συγκεκριμένη εκροή ο ενδιαφερόμενος δύναται να συγκρίνει κάθε επαγγελματική ειδικότητα (σε τριψήφιο επίπεδο ταξινόμησης ISCO-08) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ειδικότητες ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους: τη μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων και των ανέργων, το ποσοστό αναπλήρωσης, το διάμεσο μισθό, το ποσοστό μερικής απασχόλησης, το ποσοστό απλήρωτων υπερωριών, το ποσοστό μερικής απασχόλησης, το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης, τα ποσοστά απασχολούμενων με χαμηλά και υψηλά προσόντα, το ποσοστό απασχολούμενων στον ιδιωτικού τομέα, το ποσοστό των απασχολούμενων που είναι μισθωτοί και τέλος το ποσοστό των γυναικών [8].

Επιλέγοντας το επάγγελμα Πωλητές σε καταστήματα, διαφαίνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων είναι υψηλός όπως και η απόλυτη μεταβολή των απασχολούμενων. Ο μισθός και το ποσοστό αναπλήρωσης αξιολογούνται ως χαμηλά. Το ποσοστό του ιδιωτικού τομέα στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι υψηλό και το ποσοστό των μισθωτών βρίσκεται στη μεσαία κλίμακα όπως και το ποσοστό των γυναικών.

Εικόνα 28

Εκροή (ταμπλό) με τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ειδικότητας των πωλητών


Επιλέγοντας το επάγγελμα Σερβιτόροι εν γένει, όπως φαίνεται στην εικόνα 29, προκύπτει ότι το ποσοστό των ανέργων στο επάγγελμα αυτό αξιολογείται ως μέσο, όπως και ο αριθμός απασχολούμενων, ενώ η απόλυτη μεταβολή των απασχολούμενων για το 2013-2016 είναι υψηλή. Ο μισθός κρίνεται ως χαμηλός και το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης είναι υψηλό. Επιπλέον, το ποσοστό του επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα είναι υψηλό όπως και το ποσοστό των μισθωτών αλλά και των γυναικών αξιολογείται ως μέσο.

Εικόνα 29

Εκροή (ταμπλό) με τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ειδικότητας των σερβιτόρων

 

 

Επιλέγοντας το επάγγελμα Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, όπως φαίνεται στην εικόνα 30, προκύπτει ότι το ποσοστό των ανέργων και ο αριθμός των απασχολούμενων στο επάγγελμα αξιολογούνται ως μέσο. Η απόλυτη μεταβολή των απασχολούμενων φαίνεται πως είναι υψηλή. Τα ποσοστά αναπλήρωσης και προσωρινής απασχόλησης αξιολογούνται ως χαμηλά. Παράλληλα, ο μισθός του επαγγέλματος είναι μέσος, ενώ το ποσοστό των απλήρωτων υπερωριών είναι υψηλό. Ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει υψηλό αντίκρισμα στο επάγγελμα, ενώ οι μισθωτοί και οι γυναίκες παρουσιάζονται σε υψηλό επίπεδο.

Εικόνα 30

Εκροή (ταμπλό) με τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ειδικότητας των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων


Βιβλιογραφικές Αναφορές

Říhová H. (2016). Using labour market information -Guide to anticipating and matching skills and jobs Vol. 1. European Training Foundation.Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurostat-OECD (2008), Manual on Business Demography Statistics, European Communities/OECD, p. 61.

Pines S., Koutek S. and Shatkin L. (2011).  EZ Occupational Outlook Handbook, Second Edition. JIST Publishing.

Stirrup J. (2014). Tableau Dashboard Cookbook. Packt Publishing Ltd. Birmingham UK.

ΕΙΕΑΔ (2015). Τα πρώτα παραδοτέα του Μηχανισμού Διάγνωσης.

ΕΙΕΑΔ (2015). Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Συνολική μεθοδολογία.

ΕΙΕΑΔ (2016).  Ενδιάμεσα Παραδοτέα  Μηχανισμού Διάγνωσης, Ιούλιος.

ΕΙΕΑΔ (2016).  Παραδοτέα  ΜηχανισμούΔιάγνωσης, Δεκέμβριος.

[2] Ν. 4368/2016, Άρθρο 85 Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

[3]Ο δείκτης δυναμισμού της απασχόλησης υπολογίζεται ως (Α2-Α1)*Α2/Α1, όπου Α2 είναι ο αριθμός απασχολούμενων στο ενλόγω επάγγελμα κατά την δεύτερη περίοδο και Α1 είναι ο αντίστοιχος αριθμός κατά τη πρώτη περίοδο. Η προσέγγιση αυτή έχει προταθεί από την Eurostat  και τον ΟΟΣΑ , ενώ και το αμερικανικό Bureau of Labour Statisticsπαρουσιάζει τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα ως απόλυτο μέγεθος και ως αναλογία της μεταβολής τους (https://www.bls.gov/emp/).

{4]Στα παραδοτέα του Δεκεμβρίου ο δυναμισμός των επαγγελμάτων θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά τους, μέσα από πολυκριτηριακή και πολυπαραγοντική
ανάλυση, ενώ έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν η εκπόνηση οικονομετρικών προβλέψεων και η ανάλυση εισροών-εκροών.

[5] Στην ανάλυση των δεδομένων της μισθωτής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ως ισοζύγιο ορίστηκε η διαφορά προσλήψεων και απολύσεων ανά έτος και ως ροή απασχόλησης η διαφορά των
ισοζυγίων των δύο ετών.

[6]Ο δείκτης δυναμισμού ενός επαγγέλματος υπολογίζεται ως συνδυασμός του απόλυτου μεγέθους της μεταβολής (της απασχόλησης) του επαγγέλματος και του λόγου της μεταβολής του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ομαδοποιείται με ανάλυση συστάδων σε περιβάλλον Tableau και αξιολογείται σε κλίμακα 1-10.

[7]Ο δείκτης δυναμισμού ενός επαγγέλματος υπολογίζεται ως συνδυασμός του απόλυτου μεγέθους της μεταβολής (της απασχόλησης) του επαγγέλματος και του λόγου της μεταβολής του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ομαδοποιείται με ανάλυση συστάδων σε περιβάλλον Tableau και αξιολογείται σε κλίμακα 1-10.

[8]Η ομαδοποίηση των επαγγελμάτων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση συστάδων σε περιβάλλον Tableau και αξιολογείται σε κλίμακα ε(Χαμηλό, Μέσο, Υψηλό).